Handlingsplan miljö

Fleka Produkter fick under 2005 Länsstyrelsens tillstånd enligt miljöbalken att driva verksamheten. Vi finns i Brodalens industriområde i Partille. Även om vår miljöpåverkan är relativt liten, innebär vår lokalisering i närheten av den skyddsvärda Säveån ett ansvar att förebygga och minimera riskerna som till exempel släckvatten i samband med en brand skulle kunna medföra. Vi har därför tagit fram en handlingsplan för hur vi arbetar med miljörisker.

Vårt miljöarbete ska vara förebyggande och vi strävar efter att genomföra ständiga förbättringar.

Det innebär:

•  Att vi i all verksamhet värnar om hälsa och miljö
•  Att vi arbetar med ständiga förbättringar
•  Att vi följer gällande miljölagstiftning
•  Att vi stimulerar alla medarbetare till delaktighet i miljöproblemet genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialoger
•  Att vi ska hushålla med varor och energi och minimera emissioner från vår verksamhet
•  Att vi ska hålla lösningsmedelsutsläppen från vår verksamhet på en sådan nivå att de ej är skadliga för omgivningen.